28 augustus 2018
De huidige droogte en de wateroverlast door hoosbuien maken duidelijk dat het klimaat snel verandert. Om schade aan gebouwen, natuur en landbouw en overlast voor inwoners zoveel mogelijk te beperken, zijn extra maatregelen nodig. Deze maatregelen kosten geld en zullen daarom voor een kleine lastenstijging zorgen.

Tijdens extreme weersituaties, zoals hoosbuien en de huidige droogte, maken waterschappen meer kosten dan onder normale omstandigheden. Effectief inspelen op dit soort situaties hoort bij het werk van de waterschappen. Dat wordt opgevangen in de begrotingen en leidt dus niet tot een verhoging van de waterschapsbelasting.

De structurele maatregelen die moeten worden genomen om in te spelen op steeds sneller veranderende omstandigheden heeft wel impact op de tarieven.

Intensieve klimaataanpak

Omdat de omstandigheden sneller veranderen, is volgens de waterschappen een nog intensievere aanpak dan tot nu toe vereist. Alleen door innovatiever en meer toekomstgericht samen te werken, kunnen we de veranderende omstandigheden de baas blijven. Analyses hebben aangetoond dat als er niets wordt gedaan, we tot 2050 ruim 71 miljard euro schade tegemoet kunnen zien.

Samenwerken

De waterschappen kunnen dat niet alleen. Wateroverlast in stedelijk gebied en droogte kunnen alleen worden opgelost als alle overheden samenwerken, bijvoorbeeld door de openbare ruimte aan te passen waardoor water meer ruimte krijgt.

Klimaatverandering

Verder moet er gezorgd worden voor meer groen en waterbergingen in bebouwde gebieden. Ook moet bij nieuwe bouwplannen meer rekening worden gehouden met de effecten van klimaatverandering. Verder zullen ook inwoners en bedrijven een bijdrage moeten leveren.

Interbestuurlijk Programma

In het Interbestuurlijk Programma hebben de overheden hierover afspraken gemaakt, maar deze afspraken slagen alleen als er ook in de regio’s daadwerkelijk maatregelen worden getroffen. Gemeenten, provincies en waterschappen hebben het Rijk om een financiële impuls gevraagd om een snelle start te bevorderen. We hopen op spoedige concrete toezeggingen hierover.

Over de relatie tussen de maatregelen die de waterschappen treffen en de belastingen van de waterschappen is meer te vinden op de website Waterschapsspiegel.nl.