De waterschappen beheren ruim 225.000 kilometer aan sloten, kanalen en beken. Die moeten worden onderhouden om ervoor te zorgen dat er voldoende water doorheen kan stromen. Waterschappen doen dat door te baggeren, de oevers te maaien, en door inzet van kunstwerken zoals stuwen en overlaten.

Hoe hebben verschillende waterschappen hun beheer- en onderhoudsstrategie ingericht? Welke keuzes maken ze bij de uitvoering van beheer en onderhoud? Hoe verhouden de opbrengsten zich tot kosten en inzet? Voldoen de waterschappen aan de overstromingsnormen? En in hoeverre zijn de waterpeilen op het afgesproken niveau?

Dit zijn vragen die centraal staan in de verdiepende bedrijfsvergelijkingen ‘Watersysteembeheer’, die in samenwerking met het Platform Watersysteembeheer (PWSO) naar verwachting in 2019 wordt uitgevoerd.

2016: Bedrijfsvergelijking Baggeren

Waterschappen baggeren om te voorkomen dat watergangen dichtslibben. In 2016 zijn de gegevens uit 2015 van alle waterschappen op het gebied van baggeren met elkaar vergeleken. Onderwerpen die in deze vergelijking aan bod komen zijn de baggerfrequentie, kosten en contractvormen, verwerking van baggerspecie, klachtenregistratie en omgang met schadevergoedingen.

De resultaten maken verschillen zichtbaar tussen onderhoud in stedelijk en landelijk gebied, en laten zien door welke aspecten waterschappen zich laten leiden bij het inrichten van hun baggercyclus.

Eerdere vergelijkingen

Door de jaren heen zijn verschillende bedrijfsvergelijkingen uitgevoerd die te maken hebben met beheer- en onderhoudsactiviteiten van waterschappen:

  • 2013 – Bedrijfsvergelijking Onderhoud Kunstwerken
  • 2010 – Bedrijfsvergelijking Maaionderhoud
  • 2009/2010 – Bedrijfsvergelijking Monitoring
  • 2006 – Bedrijfsvergelijking Waterbeheer (over Baggeren, Onderhoud Kunstwerken, Handhaving Keur, Calamiteitenzorgsysteem en Monitoring Waterkwaliteit).