Waterschappen werken continu aan sterke, veilige dijken, een goede waterkwaliteit en het voorkomen van tekorten en overschotten aan water. Dit doen zij bijvoorbeeld door dijken te inspecteren en te verstevigen, afvalwater te zuiveren en het waterpeil te bewaken. Waterschappen heffen belastingen om deze taken uit te kunnen voeren.

Verschillende soorten heffingen

Uit de watersysteemheffing wordt alles betaald wat nodig is om overstromingen te voorkomen en goed waterbeheer te verzorgen. De waterschappen dekken met de opbrengst van de zuiveringsheffing de kosten voor het zuiveren van het afvalwater in rioolwaterzuiveringsinstallaties. Bedrijven of particulieren die hun afvalwater direct op het oppervlaktewater lozen, betalen verontreinigingsbelasting aan het waterschap. De wegenheffing wordt gebruikt voor de kosten van de wegen (vaak over dijken) die 5 van de 21 waterschappen in beheer hebben.

Kosten van het waterschapswerk

De investeringen van de waterschappen richten zich op de lange termijn. De kosten van een investering worden dan ook over meerdere jaren uitgesmeerd. De waterschappen sluiten daarom meestal leningen af om hun investeringen te financieren. De rente en aflossingen van deze leningen zijn onderdeel van de exploitatiekosten van de waterschappen. Al deze kosten worden verrekend in de belastingen. In 2017 gaat het om 2,7 miljard euro aan exploitatiekosten. Dit is 3% meer dan in 2016.

Van de kosten van de waterschappen gaat…

… 39% naar de aanleg en exploitatie van rioolwaterzuiveringsinstallaties
… 28% naar de inrichting en onderhoud van watersystemen
… 13% naar de aanleg en onderhoud van waterkeringen
… 20% naar overige beleidsvelden