Waterschapsspiegel is de overkoepelende bedrijfsvergelijking die voor en door de waterschappen wordt uitgevoerd. Jaarlijks leveren alle waterschappen gegevens aan over hun prestaties en kosten. Rapportage vindt eens in de 2 jaar plaats.

De publicatie Waterschapspeil geeft op basis van de gegevens uit Waterschapsspiegel een breed beeld van de actuele uitdagingen voor de sector en de belangrijkste ontwikkelingen in het werk van de waterschappen. Centraal staan de kerntaken van de waterschappen, hoe zij die uitvoeren, en welke kosten dat met zich meebrengt.

Via het WAVES- dashboard is meer informatie beschikbaar over de verschillende thema’s uit Waterschapsspiegel, onder andere in themarapportages die de nodige achtergrond en duiding bieden en inzoomen op de stand van zaken bij de verschillende waterschappen. In de WAVES-databank zijn alle achterliggende gegevens beschikbaar.

Inzicht, leren en verbeteren

Het uitvoeren van de bedrijfsvergelijking Waterschapsspiegel dient een dubbel doel:

  • Transparantie en verantwoording: Doen de waterschappen wat ze beloven? Houden zij zich aan wettelijke afspraken? Resultaten uit Waterschapsspiegel worden gebruikt om de voortgang op verschillende afspraken te rapporteren aan ministeries.
  • Leren en verbeteren: Wat kunnen waterschappen van elkaar leren en waar liggen kansen tot verbetering? Rond een aantal thema’s worden leerkringen gefaciliteerd om het uitwisselen van kennis en kunde de faciliteren.

Open data

De gegevens uit de Waterschapsspiegel zijn ook als open data beschikbaar in een speciaal daarvoor ontwikkelde omgeving, Waves.

> Ga naar het WAVES dashboard 

> Ga naar de WAVES database