Zonder duinen en dijken zou 60% van Nederland geregeld onder water staan. Om in ons gebied te kunnen wonen, werken en recreëren, kunnen we niet zonder goede bescherming tegen hoogwater.

Goed onderhoud van dijken en duinen is hierbij onmisbaar. De waterschappen zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van regionale waterkeringen.

De waterschappen kijken regelmatig hoe ze ervoor staan op het gebied van waterkeringbeheer en welke ontwikkelingen er spelen bij andere waterschappen. In 2017 is er een bedrijfsvergelijking uitgevoerd rondom waterkeringbeheer, waarbij de waterschappen met elkaar werden vergeleken op het gebied van toetsing en beoordeling, inspectie, onderhoud, vergunningverlening en bijhouden van leggers en beheerregisters.

De bedrijfsvergelijking Waterkeringen geeft inzicht in de stand van zaken van het werk aan waterkeringen en draagt bij aan een gezamenlijk leer- en verbeterproces. Naast de rapportage is er ook een brochure beschikbaar met daarin de belangrijkste vragen per thema op een rij. U kunt deze brochure digitaal downloaden of in print opvragen bij Miranda Pieron van de Unie van Waterschappen, door te mailen naar bedrijfsvergelijkingen@uvw.nl.