Akkoordverklaring

Door toegang te zoeken tot de website van de Unie van Waterschappen of het gebruiken en/of downloaden van informatie – in welke vorm dan ook – van deze website gaat u akkoord met deze voorwaarden. De Unie van Waterschappen behoudt zich het recht voor om de websitevoorwaarden te wijzigen. Controleer daarom, indien u onze website bezoekt, regelmatig de voorwaarden.

Informatie en aansprakelijkheid

De informatie op deze website is zorgvuldig tot stand gebracht en wordt regelmatig gewijzigd. Wij kunnen er echter niet voor instaan dat de informatie op de website op ieder moment volledig en juist is. Wij aanvaarden evenmin aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van het geen toegang kunnen krijgen tot de website of het geen gebruik kunnen maken van de website.

Ook sluiten wij elke aansprakelijkheid uit voor schade veroorzaakt door computervirussen of het gebruik van e-mail, daarbij inbegrepen schade door storing of vertraging in de verzending van e-mail, het tegenhouden of manipuleren van e-mail door derden of door computerprogramma’s die gebruikt worden voor het elektronisch verspreiden van virussen.

Fair use

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze site en de inhoud daarvan komen uitsluitend toe aan de Unie van Waterschappen of haar toeleveranciers. De gebruiker mag de inhoud van de website slechts voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik aanwenden. Dit betekent dat al het overig gebruik niet is toegestaan, tenzij daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van de Unie van Waterschappen is verkregen.

De Unie van Waterschappen is niet verantwoordelijk voor bijdragen van derden op de website. Het aanbieden op de website van hyperlinks naar internetsites van derden betekent niet dat de Unie van Waterschappen de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor risico van de gebruiker. De Unie van Waterschappen is gerechtigd informatie van derden zonder overleg van de website te verwijderen of te wijzigen.

Bij het gebruik van de website verbindt u zich er uitdrukkelijk toe om de optimale werking en de beveiliging van de website niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken of door zich toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe u geen toegang heeft.

Het is niet toegestaan om van deze website gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van deze website, de daarop gepresenteerde informatie en/of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.

Deze website maakt gebruik van cookies. Deze tijdelijke bestandjes worden gebruikt om de website goed te laten werken. Indien u geen cookies wenst, kunt u via uw browser het gebruik daarvan uitzetten. Dit kan echter gevolgen hebben voor de werking van deze website.

Links

Linken naar pagina’s op deze website is toegestaan, mits:

– Er niet wordt geïmpliceerd dat wij de diensten of producten van een derde goedkeuren;
-De relatie met deze website niet verkeerd wordt voorgesteld;
-Het duidelijk is dat het een link naar een externe website betreft;
-De website die wordt gebruikt om naar deze website door te linken, geen aanstootgevende of anderszins controversiële inhoud bevat, of inhoud die inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of rechten van een derde partij.