KPI: Eigen energie-opwekking
KPI: Energie-efficiency
KPI: Carbon footprint
KPI: Duurzame inkoop

KPI: Eigen energie-opwekking

Er zijn nog grote verschillen in de mate waarin waterschappen gebruik maken van biogas dat zij uit het afvalwaterzuiveringsproces terugwinnen. Het winnen en benutten van biogas is bijvoorbeeld voor een grote RWZI rendabeler dan voor een kleine. Het vergt grote investeringen, maar die kunnen vaak binnen een redelijke termijn worden terugverdiend.

2013 28%

2015 29,7%

KPI: Energie-efficiency

Op het gebied van energie-efficiency zijn de waterschappen aangesloten bij de landelijke afspraken uit het convenant Meerjarenafspraak energie-efficiency (MJA). Waterschappen streven naar een efficiency-verbetering van minimaal 30% in de periode 2005-2020 (gemiddeld 2% per jaar).

2013 3,0%

2015 3,1%

KPI: Carbon footprint

Het proces van afvalwater zuiveren levert de grootste bijdrage aan de broeikasgasuitstoot van de waterschappen. De afname in COuitstoot komt doordat er minder elektriciteit is verbruikt en doordat 100% van de ingekochte elektriciteit duurzaam is opgewekt.

2013 464.261 ton CO2

2015 387.923 ton CO2

KPI: Duurzame inkoop

Duurzaam inkopen is het toepassen van milieucriteria bij de inkoop van producten, diensten en werken. Per productgroep worden minimumeisen en wensen opgesteld voor milieuaspecten. Een leverancier moet hieraan voldoen. Door als overheden duurzaam in te kopen, krijgt de markt voor duurzame producten een stevige impuls.

2013 93%

2015 98%