KPI: Perceptiekosten
KPI: Voorbeelden van samenwerking in de waterketen

KPI: Perceptiekosten

De waterschappen heffen belastingen: de zuiveringsheffing en de watersysteemheffing. De kosten die gemaakt worden om deze waterschapsbelastingen te innen, worden perceptiekosten genoemd. Waterschappen proberen deze kosten omlaag te brengen.

2013 4,4%

2015 4,1%

KPI: Voorbeelden van samenwerking in de waterketen

Het Bestuursakkoord Water stimuleert de waterschappen om extra initiatief te nemen op het gebied van doelmatigheid. Dit gebeurt vooral door de samenwerking met Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven te vergroten. Zo kan nóg efficiënter gewerkt worden.

Doelmatigheidsprojecten in 2015:
Afvalwaterketen, waterkeringen en -systemen,
belastingheffing, inkoop, laboratorium,
overige interne trajecten en samenwerking algemeen.