KPI: Tijdig afgehandelde klachten over organisatie
KPI: Vergunningaanvragen binnen termijn afgehandeld

KPI: Tijdig afgehandelde klachten over organisatie

Wie vindt dat een waterschap verkeerd heeft gehandeld, kan een klacht indienen. Voor het afhandelen van klachten is geen wettelijke termijn. De waterschappen bepalen zelf welke termijn zij hanteren. De meeste waterschappen stellen zich als doel om een binnengekomen klacht binnen 6 weken te hebben afgehandeld.

2014 86%

2015 91%

KPI: Vergunningaanvragen binnen termijn afgehandeld

In de Waterwet worden voorschriften gesteld om het watersysteem te beschermen. Voor sommige activiteiten is een vergunning nodig. Denk hierbij aan het lozen van afvalwater op oppervlaktewater, het onttrekken van grondwater of bouwen in en bij het water.

2013 93%

2015 93%